PL EN
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Instytucje realizujące projekt:

  • Uniwersytet w Białymstoku - Lider Projektu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszicaw Krakowie
  • Future Voice System Sp. z o.o.
  • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Cel projektu:

Wsparcie osób niewidomych i słabowidzacych w codziennym życiu oraz poprawa ich bezpieczeństwa szczególnie w ruchu drogowym. Opracowanie inteligentnego systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem aspektów prawno-kryminologicznych i technologicznych.

Opis projektu:

Projekt podzielony jest na dwie uzupełniające się części – prawną i technologiczną. W ramach prawnego aspektu projektu dokonana zostanie analiza ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa przemieszczania sie osób niepełnosprawnych wzrokowo w ruchu drogowym. Dodatkowo zaplanowano opracowanie katalogu występujących zagrożeń oraz diagnozę poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku jako użytkowników ruchu drogowego. Działania te pozwolą na próbę stworzenia nowatorskiego modelu miejskiej mapy zagrożeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w środowisku zurbanizowanym. Prace badawcze zakładają również dokonanie analizy sytuacji osób niewidomych i słabowidzących, tak jako ofiar, jak i sprawców przestępstw. Przeprowadzona zostanie ponadto ocena możliwości zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego we wdrażanie nowoczesnych technologii dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku. Technologiczna część projektu, uwzględniająca dokonane w projekcie analizy prawne, zakłada opracowanie prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni zurbanizowanej. Szczególnie istotne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowatorskich narzędzi technologicznych do automatycznej analizy geometrii otoczenia, za pomocą nowoczesnych miniaturowych kamer, które będzie można zamontować np. w okularach.