PL EN
Rada Programowa

Rada Programowa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w czerwcu 2015 roku. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych przez PPBW działań, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze strategicznym.

 

Rada Programowa PPBW składa się obecnie z 30 członków i podzielona jest na trzy grupy.

 

Skład Rady:

 1. Kierownictwo niżej wymienionych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli:
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Biura Ochrony Rządu.
 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Komendy Głównej Policji.
 • Komendy Głównej Straży Granicznej.
 • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

       

 1. Uczelnie wyższe i instytuty badawcze działające w ramach PPBW:
 • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.
 • Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
 • Rektor Politechniki Poznańskiej reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską – Prorektora ds. nauki.
 • Dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego prof. dr hab. inż. Jan Węglarz.
 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. zw. dr hab. Marian Gorynia.
 • Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Grażynę Demenko – Kierownika Zakładu Fonetyki Instytutu Językoznawstwa UAM.
 • Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel.
 • Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Mariusza Figurskiego – Prorektora ds. rozwoju.
 • Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski.

 

 1. Osoby aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności PPBW:
 • dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr  – Wydział Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • prof. dr hab. Wojciech Filipkowski – Dyrektor ds. naukowych Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet w Białymstoku.
 • prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • prokurator Kazimierz Olejnik.
 • prof. dr hab. Bogusław Pacek – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku.
 • prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki – Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Sebastian Serwiak – Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś – wybitny ekspert w zakresie historii prawa i postępowania karnego, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • sędzia Anna Wesołowska.
 • dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.
 • gen. bryg. pil. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
 • prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.