PL EN
Regulamin szkoleń

 

Poznań, dnia 6 czerwca 2017

REGULAMIN ŚWIADCZENIA SZKOLEŃ

 

I.  ORGANIZACJA I SZKOLENIA

1. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ul. Juliusza Słowackiego 17/11, Poznań 60-822

NIP: 7831618232, REGON: 300294630,

zwaną dalej „Organizatorem”

2.  Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od  organizatora.

 

II. RODZAJE SZKOLEŃ

1. Organizator organizuje szkolenia otwarte w poszczególnych zakresach tematycznych,
w terminach podanych na stronie www.ppbw.pl oraz w pismach wysyłanych do instytucji.

2. Szkolenia zamknięte są organizowane na zlecenie konkretnej instytucji.

 

III. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Uczestnik zgłasza się na szkolenie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ppbw.pl lub drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl.

2. Zgłoszenia Uczestnika na szkolenie można dokonywać do 2 dni roboczych przed szkoleniem

3. Każdorazowe zgłoszenie Uczestnika na szkolenie zostaje potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.

 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.ppbw.pl, pocztą tradycyjną lub poprzez inne działania informacyjne.

2.  Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ppbw.pl lub mailem. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń.

3.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, można  dokonać drogą elektroniczną w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Brak informacji     o rezygnacji ze szkolenia nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów szkolenia.

4.Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania.

5. Niezgłoszona nieobecność Uczestnika na szkoleniu powoduje powstanie obowiązku zapłaty pełnej kwoty szkolenia.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia w wyniku sytuacji losowej, choroby wykładowcy, klęsk żywiołowych, pilnych wyjazdów służbowych wykładowcy lub Organizatora.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo  do odwołania szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.  W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną lokalizację o tym samym standardzie. Uczestnicy szkolenia zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.

 

V.  OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena szkolenia zawiera: materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu, koszt przerw kawowych, obiadu ( jeśli są przewidziane w ramach szkolenia).

2. Faktura za szkolenie zostanie przesłana drogą elektroniczną minimum 3 dni przed szkoleniem lub na wyraźną prośbę Uczestnika szkolenia pocztą tradycyjną.

3. Standardowa forma płatności to przelew w ciągu 14 dni od daty szkolenia.

 

VI. PRAWA  i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnicy szkoleń mają prawo do:

  1. Odpowiednich warunków związanych z miejscem szkolenia
  2. Wymaganiem realizacji programu szkolenia zgodnie z ofertą szkoleniową
  3. Otrzymaniem materiałów dydaktycznych
  4. Otrzymaniem cateringu jeżeli przewiduje to program szkolenia
  5. Otrzymaniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia

 

2. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do:

  1. Terminowej zapłaty za wykonaną usługę

 

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) PPBW nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

2.  Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu oraz rejestracje na stronie www.ppbw.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora w celach informacyjnych oraz marketingowych.

 

VIII.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.